خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی

مالیات یکی از مهمترین ارکان درآمدی هر کشوری می باشد که دولتها با دریافت مالیات ، هزینه های جاری خود را تامین و در سطوح مختلف جامعه مصرف می نمایند. برای اینکه هر دولتی بتواند مالیات متناسب با هر فعالیت اقتصادی را دریافت نماید اقدام به تدوین قانون نظام مند مالیاتی نموده تا ازطریق آن روشها و اصول ، نحوه محاسبه و وصول مالیات را مشخص نماید.

متاسفانه ، عدم آگاهی به قوانین مالیاتی برخی مدیران وکارفرمایان و عدم استفاده صحیح ازقوانین مالیاتی مطروحه موجب میشود هزینه هایی را بابت مالیات غالباً با عنوان جرائم مالیاتی و یا تشخیص مالیات به صورت علی الراس به کارفرمایان متحمل نماید .

شیوه مناسب درتحریردفاتر ونظارت دقیق در امور حسابداری و توجه به قوانین مالیاتی وآشنایی بابخشنامه های سازمان امورمالیاتی کشور، از وظایف حسابداری مالیاتی میباشد .

عمده فعالیت شرکت آریــــا حــســاب دانــــا با کادری مجرب نسبت به مواردفوق دررابطه باخدمات مالیاتی عبارتست از :

  1. نوشتن اظهارنامه مالیاتی عملکرد

  2. ارسال اظهارنامه مالیات برارزش افزوده به تفکیک هردوره سه ماهه عملکرد

  3. تحریردفاترقانونی به شیوه ای صحیح جهت پاسخ به ممیزوزارت دارایی

  4. دفاع ازاسنادومدارک موردرسیدگی عملکردسال مالیاتی

  5. تحریرلوایح مالیاتی جهت ارایه درهئیت های حل اختلاف مالیاتی

  6. شرکت درجلسات هیئت حل اختلاف وکمسیونهای موردنظر وزارت دارایی 

زیر مجموعه تست

متن کوتاه (فارسی)