خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی

بحران­های اقتصادی بین­المللی و برخی از تقلبات و سوء ­جریانات بزرگ هرروزه نقش حسابرسی را درعرصه اقتصادی پررنگ­تر می­کند. در کشور ما نیز بیش از پیش فعالان عرصه­های اقتصادی ، سیاستمداران و قانونگذاران، با تصویب قوانینی نظیر قانون پولشویی، قانون سلامت نظام اداری، و مصوبه ضمانت اجرایی حسابرسی ، براهمیت نقش حسابرسان در برقراری انضباط اقتصادی تاکید می­کند .

با توجه به مسئولیت حسابرس مبنی بر دستیابی به شواهد و مدارک قابل قبول در جهت نتیجه گیری منطقی و ارائه نقطه نظرات حرفه ای خود نسبت به صورتهای مالی، همواره اطمینان نسبی برای استفاده کنندگان در جهت بهره برداری و تصمیم گیری منطقی از صورتهای مالی فراهم می گردد. شایان ذکر است ابزارهای مهمی از جمله بررسی و شناخت دقیق از محیط کسب کار و سیستم کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی، استفاده از مبانی منطقی و علمی و بکارگیری صحیح اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و جذب و آموزش نیروهای کارآمد حسابرسی و انجام فرایندهای تکمیل کننده حسابرسی از جمله روشهای تحلیلی، بررسی ریسک های حسابرسی می تواند امکانات بالقوه ای را برای تصمیم گیری مناسب و مطلوب نسبت به صورتهای مالی فراهم نماید.

لذا شرکت آریــــا حــســاب دانــــا اقدام به حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالیاتی مطابق با استانداردهای ایران و ضوابط و مقررات حاکم بر جامعه حسابداران رسمی ایران مینمایدکه عمده فعالیت این شرکت عبارتست از :

  1. حسابرسی مالی صورتهای مالی

  2. حسابرسی عملیاتی جهت بهبودفرآیندهای کسب وکار

  3. تهیه صورتهای مالی مطابق بااستاندارهای ایران جهت ارایه به سازمان امورمالیاتی کشور

  4. حسابرسی مالیاتی وصدورگزارش جهت ارائه به سازمان امورمالیاتی کشور

  5. حسابرسی داخلی جهت ساماندهی به وضعیت سوددهی ومطالبات ودیون اشخاص حقوقی وحقیقی

  6. ارایه گزارشهای حسابرسی موردنیازبانکهاجهت اعطای تسهیلات