خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

حسابداری قلب تپنده هرمجموعه ای میباشد که نقش مهمی درسیستم اقتصادی واجتماعی هرجامعه ایفا میکند وزبان تجارت میباشد . اين زبان به منظور ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات اقتصادي براي افراد، مؤسسات، سازمانهاي دولتي و ساير نهادها مورد استفاده قرار مي گيرد. از این رو معاملات تجاری و بازرگانی ، پیوسته به خدمات حسابداری وابسته شده است.حسابداری یک فن طبقه بندی میباشد که حسابداران با طبقه بندی وشیوه وراهکاری مناسب اقدام به ثبت اسناد ومدارک مینمایند .

امروزه حسابداران درهرجامعه ای بادقت کامل بایستی نسبت به گردش کالاوقیمت تمام شده محصولات توضیحات مبسوطی رابه مدیران ارایه نمایند تا آن مجموعه دچارمخاطره نگردد ، چراکه حاشیه سود بین مجموعه های فعال درهرجامعه ازارکان اصلی رقابت وحیات هرمجموعه ای میباشد .

عمده فعالیت شرکت آریــــا حــســاب دانــــا نسبت به مواردفوق دررابطه باخدمات حسابداری عبارتست از :

  1. انجام امورحسابداری به صورت تمام وقت ، پاره وقت وپروژه ای

  2. انجام اموراصلاح حسابها وبستن حسابها درهردوره مالی

  3. تهیه ترازآزمایشی وصورتهای مالی

  4. پیاده سازی کدینگ حسابها درنرم افزارهای حسابداری براساس نوع فعالیت

  5. طراحی لیست حقوق ودستمزد براساس نوع فعالیت

  6. تبدیل نمودن اسنادحسابداری دستی به سیستم حسابداری مکانیزه