مشاوره مالی وحسابداری

مشاوره مالی وحسابداری

  تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وارائه راهکارهای مناسب برای استفاده ازمنابع ونقدینگی ، ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری ازپرداختهای مازادبیمه و تخفیف جرائم وعملیات حسابداری شامل یک سیکل ازعملیات پی درپی میباشدکه درهردوره مالی باتوجه به رویدادهای هردوره تکرارمیشود که به مجموع آن به صورت کلی چرخه حسابداری اطلاق میگردد .

مدیران موفق مدیرانی هستندکه به امورمالی خودارج نهاده و استفاده ازخدمات مالی را به دیدسرمایه گذاری می نگرند و با به کارگیری مشاورمالی خبره باعث کاهش هزینه های جاری مجموعه خود میشوند .

  1. مشاوره درخصوص خریدوراه اندازی نرم افزارهای حسابداری

  2. مشاوره درخصوص استخدام نیروی انسانی مجرب به جهت امورمربوط در کادرحسابداری مجموعه

  3. مشاوره درخصوص بهبودوضعیت مالی وسودموردانتظارمدیران

  4. مدیریت مالی مجموعه به صورت پاره وقت به صورت حضوری

  5. مشاوره جهت طراحی وپیاده سازی کدینگ حسابها

  6. مشاوره درخصوص پیاده سازی سیستم انباروحقوق ودستمزد