درباره ی ما

شرکت آریا حساب دانا

شرکت خدمات مالی آریاحساب دانا (بامسولیت محدود)به شماره ثبت ۳۸۴۶۶۶ درتاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۸ باهدف کمک به منظورارائه خدمات درزمینه حسابداری مالی ، مالیاتی بیمه ای ، اصلاح حسابها ، تنظیم دفاتر واظهارنامه مالیاتی عملکرد ومالیات برارزش افزوده ، ارائه خدمات مالی سالیانه وموقت ، مشاوره مالی ومالیاتی ، طراحی کدینگ حسابها ، تهیه صورتهای مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی موردنیازشرکتها ، متناسب بانیازهای خاص اشخاص حقوقی وحقیقی تشکیل گردیده است . همچنین درذیل جزئیات کارکرد شرکت آریاحساب دانا باکادری مجرب ، متناسب با فعالیت هرشرکت خدمتتان معرفی میگردد :

 • ثبت اسنادروزمره حسابداری اعم ازاسنادهزینه ای ودرآمدی وبانکی ومالی و ...
 • ارائه ترازنامه جهت اطلاع ازوضعیت مالی .
 • ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکردسال مالی .
 • ارائه اظهارنامه ارزش افزوده فصلی درهردوره مالی به تفکیک .
 • ارائه صورتحساب سودوزیان جهت اطلاع ازوضعیت مجموعه درحال فعالیت .
 • ارائه اسنادومدارک موردرسیدگی ممیزان مالیاتی درسال عملکرد .
 • تحریردفاترقانونی به شیوه ای صحیح جهت پاسخ به ممیزوزارت دارایی .
 • دفاع ازاسنادومدارک موردرسیدگی و شرکت درجلسات هیئت حل اختلاف وکمسیونهای موردنظر وزارت دارایی.
 • ارائه گردش حسابهای موجوددرسیستم حسابداری جهت توضیح به مدیریت واعضای هیئت مدیره شرکت .
 • ارائه ترازهای آزمایشی 2 و4 و6 ستونی درسه سطح کل ــ معین ــ تفضیلی .
 • ارائه صورتهای مالی اساسی درپایان سال مالی .
 • ارائه صورت گردش مواد .
 • ارائه صورت قیمت تمام شده کالای ساخته شده .
 • ارائه آنالیزمحصولات به تفکیک هرنوع محصول .
 • ارائه صورت معاملات فصلی درهردوره مالی به تفکیک .
 • ارائه فهرست 12ماهه حقوق .
 • ارائه فهرست صورت ریزداراییهای ثابت شرکت و محاسبه استهلاک .
 • ارائه گزارش ریزواردات مربوطه به پرونده های واردات .
 • مشاوره درخصوص مفاد عقد قراردادهای تجاری .
 • مشاوره وطراحی وپیاده سازی دررابطه باکدینگ حسابها .
 • بستن وتعدیل حسابهای پایان سال و دوره ای .
 • مشاوره جهت عدم تعلق جرایم بیمه و مالیات .
 • راهکارجهت محاسبه وعدم تعلق جرایم مالیات تکلیفی ومالیات براجاره .
 • گزارش ریزفهرست صادرات .
 • مشاوره درخصوص استخدام نیروی انسانی مجرب به جهت امورمربوط در کادرحسابداری مجموعه .
 • مشاوره درخصوص پیاده سازی سیستم انباروحقوق ودستمزد .
 • مدیریت مالی ومالیاتی مجموعه درحال فعالیت .
 • ارایه گزارشهای حسابرسی موردنیازبانکهاجهت اعطای تسهیلات .
 • انجام امورحسابداری به صورت تمام وقت ، پاره وقت وپروژه ای .